President: HONGSHA YIN

 

CEO: XIAO HUI

 

Managing Director: TING KANG

 

We lead.    Others copy.